کلینیک کسب و کار کارا پویا کاوه

کلینیک مشاوره کسب و کار کارا پویا کاوه

تجربه مطمئن فردا

کارا پویا کاوه

حامی و مشاور موسسه علمی آموزشی سپنتا زیست آپادانا

ما تا انجا به دنبال متحول نمودن شرکت خواهیم بود، که با توسعه کارکنان مجموعه و بهبود مستمر خدمات و انعطاف پذیری و درک صحیح انتظارات ذینفعان اصلی سازمان، در شمار شرکت های مشاوره کسب و کار در ایران در آییم.

فهرست