دی ان ای چیست و چطور کار می کند؟

دی ان ای شاید مشهورترین مولکول زیستی باشد که در همه موجودات روی زمین وجود دارد. اما دی ان ای یا اسید دئوکسی ریبونوکلئیک چیست؟ در این مطلب، به مهم ترین اطلاعات مربوط به این مولکول می پردازیم. بیشتر بخوانید: اندامک های سلولی تقریباً هر سلول بدن شما حاوی دی ان ای یا کد ژنتیکی

خواندن بیشتر