مدیران ارشد
سید محمد حسین سبزپوشان

سید محمد حسین سبزپوشان

مدیرعامل و عضو هیات مدیره
سید علیرضا بشیری

سید علیرضا بشیری

عضو هیات مدیره
حسین کرجی

حسین کرجی

ریاست هیات مدیره
مدیران بخش زیست شناسی
یاسمین غفاری

یاسمین غفاری

مدیر دپارتمان ژنتیک

طناز قاسمیان

مدیر دپارتمان بیوتکنولوژی
گروه تولید محتوا
سپیده شریفی

سپیده شریفی

مریم السادات ابریشمی فر

زهرا صفاخیل

زهرا صفاخیل

مشاوران ارشد
دکتر فهیمه سادات بشیری

دکتر فهیمه سادات بشیری

مشاور و ریاست قطب علمی
فروع حاجتی

فروع حاجتی

مشاور عالی ریاست هیات مدیره
فهرست