مدیران ارشد
سید محمد حسین سبزپوشان

سید محمد حسین سبزپوشان

مدیرعامل و عضو هیات مدیره
سید علیرضا بشیری

سید علیرضا بشیری

عضو هیات مدیره
حسین کرجی

حسین کرجی

ریاست هیات مدیره
مشاوران ارشد
فروع حاجتی

فروع حاجتی

معاونت مدیرعامل
دکتر فهیمه سادات بشیری

دکتر فهیمه سادات بشیری

مشاور و ریاست قطب علمی
سید علی سبزپوشان

سید علی سبزپوشان

مدیر روابط بین الملل
دپارتمان علوم اعصاب

مهسا قیاسوند

پوریا بهرام زاده

گروه تولید محتوا
یاسمین غفاری

یاسمین غفاری

سرپرست تیم تولید محتوا

مریم السادات ابریشمی فر

زهرا صفاخیل

زهرا صفاخیل

سپیده شریفی

طناز قاسمیان

طناز قاسمیان

فهرست