0
0

سید علیرضا بشیری

ریاست هیئت مدیره

سید محمد حسین سبزپوشان

مدیر عامل

یاسمین غفاری

ریاست دپارتمان ژنتیک
تولید محتوا گروه دوبله علمی

سما عباسی

ریاست بخش آموزش

نادیا کاوه

تولید محتوا

ساره القری

تولید محتوا

محمد ساده

مشاور گروه تولید

دانیال نژاد معصوم

تولید محتوا

مهسا قیاسوند

تولید محتوا