عضو پیوسته انجمن زیست شناسی ایران

عضو انجمن علوم اعصاب ایران

عضو انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی

رابط متخصص آموزشی مرکز بهداشت و درمان

عضو شاخه دانشجویی آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

مولف کتاب زیست شناسی پایه