ویروس ‌ها چه هستند ؟

ویروس‌هاموجودات میکروسکوپی هستند که تقریبا درهمه جای کره ی زمین وجود دارند.

آن‌هامی‌توانند حیوانات ‌، گیاهان ‌، قارچ‌هاو حتی باکتری‌هارا آلوده کنند.

بعضی اوقات یک ویروس می‌تواند عامل یک بیماری کشنده باشد.

سایرعفونت های ویروسی هیچ واکنش قابل توجهی ایجاد نمی‌کنند.

یک ویروس همچنین  ممکن است اثری روی یک نوع ارگانیسم ‌، و تاثیر متفاوتی روی گونه دیگر داشته باشد. این توضیح می‌دهد که چگونه ویروسی که روی گربه اثر می‌گذارد ممکن است روی سگ تاثیری نداشته باشد.

بیشتر بخوانید: هپاتیت چیست؟

ویروس‌ها از نظر پیچیدگی متفاوت هستند. آن‌هاازمواد ژنتیکی ‌، RNA‌، وDNAتشکیل شده اند که توسط پوششی از پروتئین ‌، لیپید (چربی) ‌، یا گلیکوپروتئین احاطه شده اند. ویروس‌هابدون میزبان نمی‌توانند تکثیر شوند. بنابراین  به عنوان نوعی انگل نیز طبقه بندی می‌شوند.

آن‌هابه عنوان فراوان ترین  موجود زیستی روی کره ی زمین درنظرگرفته می‌شوند.

حقایقی درمورد ویروس‌ها

 • ویروس‌ها موجوداتی زنده هستند که بدون سلول میزبان نمی‌توانند تکثیر شوند.
 • آن‌ها فراوان ترین موجود ات زیستی کره ی زمین درنظرگرفته می‌شوند.
 • بیماری های ناشی ازویروس‌ها شامل هاری‌، تبخال ‌،  ابولا و. .. می‌باشد
 • درمانی برای ویروس‌ها وجود ندارد ‌، اما در برخی از جنس ها واکسیناسیون می‌تواند از شیوع آن‌ها جلوگیری کند

ویروس چیست ؟

اثرات ویروس می‌تواند بسیار متفاوت باشد.

در حالی که بعضی از ویروس‌ها فاقد علامت خاصی هستند، برخی از آن‌ها تهدیدکننده ی حیات به حساب می‌آیند .  

تقریبا هراکوسیستم روی زمین حاوی ویروس است. قبل از ورود به سلول، ویروس‌ها به فرم شناخته شده ای به نام ویریون وجود دارند. در طی این مرحله آن‌ها تقریبا یک صدم اندازه باکتری را دارند وشامل دو یا سه قسمت مجزا هستند.

تقریبا هراکوسیستم روی زمین حاوی ویروس است. قبل از ورود به سلول، ویروس‌ها به فرم شناخته شده ای به نام ویریون وجود دارند. در طی این مرحله آن‌ها تقریبا یک صدم اندازه باکتری را دارند وشامل دو یا سه قسمت مجزا هستند.
 • ماده ژنتیکی ‌، ( DNAیا RNA )
 • پوشش پروتئینی یاکپسید که از اطلاعات ژنتیکی محافظت می‌کند
 • پوشش لیپیدی که معمولا اطراف پوشش پروتئین،  وقتی ویروس  خارج از سلول است حضور دارند.

ویروس‌ها حاوی ریبوزوم نیستند، بنابراین نمی‌توانند پروتئین بسازند این امر  این باعث وابستگی کامل این موجودات به میزبان شان می‌شود. آن‌ها تنها میکروارگانیسم هایی هستند که بدون سلول میزبان قادر به تولید مثل نیستند.

پس از تماس با سلول میزبان‌، ویروس ماده ژنتیکی را در بدن میزبان وارد می‌کند و عملکرد های میزبان را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

بعد از آلوده کردن سلول ‌، ویروس به تولید مثل ادامه می‌دهد ‌، اما به جای محصولات معمولی سلولی ‌، پروتئین و ماده ژنتیکی بیشتری تولید می‌کند. این فرایندی است که ویروس را درطبقه بندی انگلی قرار می‌دهد.

ویروس‌ها اشکال واندازه های مختلفی دارند وآن‌ها را می‌توان با توجه به شکل شان، ‌دسته بندی کرد.

‌انواع اشکال ویروس‌هاعبارتند از:

 • هلیکال ( مارپیچی ) :ویروس موزاییک توتون وتنباکو شکل مارپیچ دارند
 • بیست وجهی: ویروس های تقریبا کروی ‌، بیشترویروس های جانوری شبیه این دسته هستند
 • پوشش: برخی ویروس‌ها خود را با یک بخش تغییریافته غشای سلولی می‌پوشانند و یک پوشش لیپیدی متفاوت محافظ ایجاد می‌کنند. این‌ها شامل ویروس آنفولانزا وHIVمی‌باشند.

اشکال دیگر ممکن است ‌، شامل شکل های غیراستاندارد ترکیب شده دو شکل مارپیچ و چند وجهی باشد.

منشا ویروس ها

ویروس‌ها باقی ماندهی ویروسی برجای نمی‌گذارند بنابراین ردیابی زمانی آن‌ها بسیار مشکل است.

ازتکنیک های مولکولی برای مقایسه DNA‌، و RNAویروس‌ها و اطلاعات بیشتری ‌از منشا آن‌ها ‌، استفاده می‌شوند.

سه نظریه  متفاوت سعی در توضیح منشا ویروس دارند.

 • تئوری برگشت کننده: ویروس‌هااز ارگانیسم هایی شبیه باکتری‌ها هستند که سیر قهقرایی داشته اند و تا مرحله ای پیش رفتند که بدون حضور در سلول و بدون استفاده از دستگاه های تولید انرژی و سیستم های آنزیمی‌سلول نمی‌توانند همانند سازی کنند.
 • تئوری سلول میزبان – تئوری فرار :ویروس‌ها از بخش هایی از DNAوRNA از ژن های ارگانیسم های بزرگتر فرارکرده اند، تکامل یافته اند به ترتیب آن‌ها توانستند مستقل شوند و بین سلول‌ها حرکت کنند.
 • فرضیه ویروس اول: ویروس‌ها از مولکول های پیچیده نوکلئیک اسید وپروتئین‌ها‌، قبل یا همزمان باظهور اولین سلول‌ها روی زمین ‌، میلیاردها  سال قبل تکامل یافته اند لذا همانطور که مولکول های اولیه حیات دور هم جمع شدند و ارگانیسمی ‌به نام سلول را به وجود آوردند سایر مولکول‌ها نیز جمع شدند و ویروس را به وجود آوردند. به طوری که در این فرایند ویروس‌ها با سلول مورد نظر یا میزبان خود تکامل یافته و انگل آن سلول شده اند.
تئوری سلول میزبان – تئوری فرار :ویروس‌ها از بخش هایی از DNAوRNA از ژن های ارگانیسم های بزرگتر فرارکرده اند، تکامل یافته اند به ترتیب آن‌ها توانستند مستقل شوند و بین سلول‌ها حرکت کنند.

انتقال

یک ویروس فقط برای تولیدمثل وجود دارد.

.هنگام تولید مثل ‌، زاده های آن به سلول های جدید ومیزبان جدید گسترش می‌یابد.

آرایش ویروس بر توانایی گسترش آن تاثیر می‌گذارد.

ویروس ممکن است از یک شخص به شخص دیگر و یا در دوران بارداری یا زایمان از مادر به جنین منتقل شود.

آن‌ها می‌توانند از طریق :

 • تماس
 • قطرات بزاق ‌، سرفه ‌، عطسه
 • تماس جنسی
 •  
 • آب وغذای الوده
 • حشرات  حامل آن‌ها

از یک شخص به شخص دیگر منتقل ‌شوند.

برخی ویروس‌ها می‌توانند برای مدتی روی یک جسم زندگی کنند ‌، بنابراین اگر شخصی با ویروسی روی دست خود شی را لمس کند ‌، فرد بعدی می‌تواند با لمس همان شی آن  به ویروس مبتلا شود.

جسمی که ویروس روی آن نشسته  به عنوان یک فومیت شناخته می‌شود

وقتی ویروس دربدن شخص شروع به تولیدمثل می‌کند ‌، شروع به تحت تاثیر قراردادن میزبان می‌کند. پس از یک دوره شناخته شده  به عنوان دوره کمون ‌، علائم ممکن است بروز کند.

اگر ویروس‌ها تغییر کنند چه اتفاقی می‌افتد ؟

هنگامی‌که ویروس گسترش پیدا می‌کند ‌، می‌تواند برخی از DNAمیزبان رابرداشته وآن‌هارابه سلول یا ارگانیسم دیگری منتقل کند.

اگر ویروس وارد DNAمیزبان شود ‌، می‌تواند با حرکت اطراف یک کروموزوم یا یک کروموزوم جدید  ژنوم گسترده تری را تحت تاثیر قرار دهد.

این می‌تواند اثرات طولانی مدت برروی فرد داشته باشد‌، در انسان ممکن است پیشرفت بیماری هموفیلی و دیستروفی عضلانی راتوضیح دهد. این تعامل با DNAمیزبان همچنین می‌تواند باعث تغییر ویروس‌ها شود.

بعضی از ویروس‌ها فقط بروی یگ گونه موجودات اثرمی‌گذارند.

اگرویروسی که به طور طبیعی برروی پرندگان تاثیرمی‌گذارد ‌، به طوراتفاقی وارد بدن یک انسان شود ومقداری از DNAانسان را در برگیرد‌، این ویروس میتواند نوع جدیدی از ویروس که احتمالا درآینده برانسان تاثیر بگذارد را ایجادکند.

به همین دلیل دانشمندان نگران ویروس های نادرهستند که ازحیوانات به انسان منتقل می‌شوند.

بیماری های ویروسی:

ویروس‌ها موجب بسیاری از بیماری‌ها می‌شوند. شامل:

ویروس‌ها موجب بسیاری از بیماری‌ها می‌شوند.  شامل:

 • آبله
 • سرماخوردگی وانواع آنفولانزا
 • سرخک ‌، اوریون‌، سرخجه‌، آبله مرغان ‌، زونا
 • هپاتیت
 • تبخال وتاول های تبخالی
 • فلج اطفال
 • ابولا
 • HIV‌، ویروسی که باعث بیماری ایدز می‌شود
 • ·(SARS)سندروم حادتنفسی
 • تب استخوان شکن ‌، زیکا ‌، واپشین-بار

بعضی از ویروس‌ها مانند ویروس پاپیلوما (HPV)می‌تواند منجر به سرطان شود.

ویروس های مفید چه هستند ؟

همان طورکه باکتری های مفید در روده ی ما وجود دارندوبه هضم غذا کمک می‌کنند ‌، انسان همچنین ممکن است ویروس های مفیدی داشته باشد که به محفاظت دربرابر باکتری های خطرناک ازجمله اشرشیاکلی (E.coli)کمک می‌کند.

مبارزه با ویروس

بدن ازطریق اسقرارسلول های T‌، که به ویروس حمله می‌کنند ازخود دفاع می‌کند.

بدن ازطریق اسقرارسلول های T‌، که به ویروس حمله می‌کنند ازخود دفاع می‌کند.

وقتی سیستم ایمنی بدن، ویروسی را تشخیص می‌دهد‌‌، برای اینکه سلول‌هابتوانند ازحمله جان سالم به درببرند، شروع به واکنش می‌کند.

فرایندی به نام تداخل RNA ،موادژنتیکی ویروس را تجزیه می‌کند.

سیستم ایمنی آنتی بادی خاصی را تولید می‌کند که می‌تواند به ویروس‌ها متصل شوند و آن‌هارا غیرعفونی کنند. بدن سلول های Tرابرای ازبین بردن ویروس می‌فرستد.

بیشتر عفونت های ویروسی باعث ایجاد واکنش محافظتی از سیستم ایمنی بدن می‌شود. اما ویروس هایی مانند HIVوویروس های عصبی دارای راه هایی برای فرار از سیستم دفاعی سیستم ایمنی هستند.

ویروس های عصبی ‌، سلول های عصبی را آلوده می‌کنند. آن‌هامسئول بیماری هایی مانند فلج اطفال ‌، هاری ‌، اوریون و سرخک هستند.

آن‌ها می‌توانند برساختار سیستم عصبی مرکزی اثرات تاخیری وپیشرونده ای داشته باشند که می‌تواند شدید باشد.

درمان ودارو

عفونت های باکتریایی می‌توانند با آنتی بیوتیک‌ها درمان شوند ‌، اما عفونت های ویروسی برای جلوگیری از ابتلا به آن‌ها دروهله ی اول یا  به واکسیناسیون نیاز است  یا داروهای ضدویروسی برای آن‌ها نیاز است.

بعضی اوقات ‌، تنها درمان ممکن ،تسکین علائم است.

داروهای ضد ویروسی درپاسخ به همه گیری ایدز عمدتا تولید شده اند ‌، این دارو‌ها عمدتا پاتوژن را از بین نمی‌برد‌، اما مانع ازپیشرفت آن‌ها می‌شوند و پیشرفت بیماری را کند می‌کنند.

ضد ویروس‌ها برای درمان عفونت با ویروس تبخال ساده ‌، هپاتیت B‌، هپاتیت C‌، آنفولانزا‌، زونا‌، آبله مرغان وجود دارد.

واکسن ها

واکسن‌ها معمولا ارزان ترین ‌، موثرترین روش برای جلوگیری ازویروس‌ها هستند.

برخی ازواکسن‌ها در از بین بردن بیماری‌ها‌، ازجمله آبله مرغان موفق عمل کرده اند.

واکسیناسیون موثرترین روش برای جلوگیری ازویروس هااست.

واکسیناسیون شامل موارد زیر است:

 • فرم ضعیف شده ویروس
 • پروتئین های ویروسی  به نام آنتی ژن‌ها که بدن را تحریک می‌کنند تا آنتی بادی هایی را ایجاد کنند که با عفونت های آینده با همان ویروس مبارزه کند
 • ویروس های ضعیف زنده‌، مانند ایمن سازی برای فلج اطفال

واکسن های زنده که خطر ایجادبیماری درافراد با سیستم ایمنی ضعیف راهمراه دارد.

درحال حاضر‌، واکسیناسیون برای فلج اطفال ‌، سرخک‌، اوریون ‌، سرخجه وجود دارد.

استفاده گسترده از این واکسن‌ها باعث کاهش چشمگیر شیوع آن‌ها شده است. برای مثال دو دوز واکسن سرخک 97درصد محافظت در برابر این بیماری ایجاد می‌کند.

واکسن سرخک سبب کاهش 99درصدی شیوع سرخک در ایالات متحده شده است. اگر شیوع آن وجود داشته باشد ‌، معمولا افراد ی که واکسینه نشده اند را درگیر می‌ کند.

بعضی مردم فرزاندانشان را واکسینه نمی‌کنند ‌، ولی چون بیشتر افراد اطراف آن‌هاواکسینه شده اند ‌، خطرابتلا به سرخک در آن‌ها کم است.

با این وجود ‌، اگر کمتر از92تا 95درصد ازافراد واکسن دریافت کنند ‌، یک جامعه می‌تواند مصونیت خود را از دست دهد و ممکن است شیوع ویروس رخ دهد.خطرابتلا به بیماری به طورچشم گیری افزایش می‌یابد.

بعضی از افراد به دلیل سیستم ایمنی ضعیف، قادر به دریافت واکسناسیون نیستند و سلامت آن‌ها به خطر می‌افتد.

عفونت های ویروسی معمولا بدون درمان برطرف می‌شوند ‌، اما داروها می‌توانند علائمی‌مانند درد‌، تب وسرفه راتسکین دهند.

رفرنس انگلیسی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

فهرست